پنجشنبه، 09 آذر 02

موافقتنامه بیمه دام ، باغات و محصولات کشاورزی دربرابر وقوع خسارات ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض انقراض، منعقد گردید.

موافقتنامه بیمه دام ، باغات و محصولات کشاورزی دربرابر خسارات ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض انقراض، منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از نوری مدیر امور بیمه ای، در تاریخ 15 اسفندماه سال 1401 برای نخستین بار موافقتنامه ای میان صندوق ملی محیط زیست و صندوق بیمه کشاورزی به منظور صدور بیمه نامه برای دام ها، باغات و محصولات کشاورزی در کل کشور با تعهد و حق بیمه مشخص در مقابل خسارات ناشی از خطر حمله گونه های جانوران وحشی حمایت شده و در معرض انقراض منعقد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق مفاد این موافقتنامه، بررسی شرایط وقوع خسارت به عهده کمیته فنی بیمه محیط زیست متشکل از نمایندگان تام الاختیار بیمه گذار (صندوق ملی محیط زیست) معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان و بیمه گر(صندوق بیمه کشاورزی) معاون خدمات بیمه ای استان ها و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر بیمه نامه خواهد بود.

شایان ذکر است حداکثر مبلغ غرامت قابل پرداخت به ذینفع 35 میلیون تومان می باشد.

باید افزود ؛ در این طرح صندوق ملی محیط زیست بایت مدت اعتبار یکسال بیمه نامه های صادره مبلغ 7 میلیارد تومان در نظر گرفته است و صندوق بیمه کشاورزی در صورت وقوع خسارات تایید شده، به منظور حمایت از این طرح مهم تا مبلغ 14 میلیارد تومان به خسارت دیدگان پرداخت خواهد نمود. 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید