پنجشنبه، 09 آذر 02

آموزش و ترویج در اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی نقش محوری دارد.

آموزش و ترویج در اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی نقش محوری دارد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نشست مشترکی میان صندوق بیمه کشاورزی و مؤسسه آموزش  و ترویج کشاورزی در نیمروز شنبه 3 دی ماه 1401 با حضور مدیران ارشد دو سازمان و باهدف تقویت و توسعه برنامه ها و فعالیت ها در حوزه آموزش و ترویج بیمه کشاورزی برگزار و حاضرین جلسه در خصوص محورهای مشروح ذیل به بحث و تبادل نظر و تبیین سازوکارهای اجرایی پرداختند:

_ آموزش ویژه مدیران جهاد کشاورزی به منظور آشنایی بیشتر با اصول، مفاهیم، ساختار، قوانین و مقررات بیمه کشاورزی و مصوبات دولت در این حوزه

_ چگونگی نقش و اهمیت آموزش و ترویج بیمه کشاورزی در افزایش میزان بهره وری در چرخه تولیدات کشاورزی

_ ضرورت و الزام فرهنگ سازی در حوزه بیمه کشاورزی در مسیر ارتقاء ضریب نفوذ و افزایش پوشش بیمه کشاورزی

_ راهکارهای تولید و انتشار محتوا ها با جنبه های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی ویژه گروه های هدف

_  اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی به عنوان زمینه ساز پایداری تولید و امنیت غذایی کشور

_ تقویت  همکاری با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به منظور بهره برداری از ابزارها، تجهیزات و بسترهای متنوع آموزشی و رسانه ای از جمله سامانه های الکترونیکی، برنامه ها و شبکه های تلویزیونی، فیلم های کوتاه آموزشی، کاروان های ترویجی و سایر امکانات مشابه دیگر

_ تأکید بر اجرای طرح های پژوهشی به منظور نیازسنجی و همچنین ارزیابی اثر بخشی فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی

_تعامل با گروه های مرجع در حوزه آموزش و ترویج از جمله کشاورزان پیشرو ، برگزیدگان بخش کشاورزی و زنان روستایی به منزله سرمایه های اجتماعی به منظور ارتقاء ضریب نفوذ بیمه کشاورزی

خاطر نشان می شود با اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی  به عنوان یگانه ابزار نظام مند در مدیریت ریسک بخش کشاورزی، می توان حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و اقتدارغذایی و  نیز تضمین سلامت و بهداشت غذایی هم میهنان عزیزمان  در سطح کشور را به ارمغان آورد .

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید