شنبه، 13 خرداد 02

کاتالوگ معرفی بیمه آبزیان از مبادی تولید منتشر گردید

کاتالوگ معرفی بیمه آبزیان از مبادی تولید منتشر گردید

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به مناسبت روز جهانی شیلات ( 30آبان / 21 نوامبر ) و به منظور معرفی خدمات نوین بیمه کشاورزی در زیربخش بیمه آبزیان به جامعه آبزی پروران کشور، صندوق بیمه کشاورزی نسبت به تهیه و انتشار کاتالوگ با محتوای معرفی بیمه آبزیان از مبادی تولید ،  مشتمل بر موارد ذیل اقدام نمود.

  • کلیات بیمه آبزیان
  • شرایط بیمه مزارع میگوی پرورشی
  • شرایط بیمه آبزیان سردآبی
  • شرایط بیمه تخم چشم زده ماهیان سردآبی
  • شرایط بیمه ماهیان گرمابی

خاطر نشان می سازد؛  در راستای تحقق برنامه های تحولی وزارت جهاد کشاورزی هدف از اجرای بیمه آبزیان پشتیبانی از پایداری تولید و ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، حفظ سلامت و بهداشت مصرف کنندگان مواد غذایی با منشاء آبزی و تحکیم پایه های اقتدار غذایی کشور است .

برای آشنایی بیشتر با شرایط بیمه آبزیان از مبادی تولید میتوانید نسخه الکترونیکی این کاتالوگ را از طریق لینک ذیل مطالعه نمائید.

http://www.sbkiran.ir/publication/2808

 

 

 

 

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید