سه شنبه، 11 مهر 02

استان های پیشرو در تولید حق بیمه کشاورزی ؛ سال زراعی 1401-1400

استان های پیشرو در تولید حق بیمه کشاورزی؛ سال زراعی 1401-1400

    به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، طبق آخرین گزارش استخراج شده  از سامانه جامع بیمه کشاورزی در سال زراعی 1401-1400 تاکنون میزان کل حق بیمه تولیدی 48 هزار میلیارد ريال می باشد که:

   در زیربخش بیمه محصولات زراعی با 19 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی،  بیشترین حق بیمه تولیدی با رقم 3600 میلیارد ريال و بیشترین سطح تحت پوشش بیمه به میزان  365 هزار هکتار به استان خوزستان تعلق دارد.

   در زیربخش بیمه محصولات باغی با 16.7 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی ،  بیشترین حق بیمه تولیدی به میزان 4700 میلیارد ريال و بیشترین سطح تحت پوشش بیمه به میزان 103 هزار هکتار متعلق به استان کرمان می باشد.

   همچنین در زیر بخش  بیمه طیور 6 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی می باشد که بیشترین حق بیمه تولیدی با رقم 618 میلیارد ريال مربوط به استان اصفهان و بیشترین تعداد تحت پوشش بیمه با رقم 129 میلیون قطعه مربوط به استان مازندران می باشد.

   در زیربخش بیمه  دام  با 5.4 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی، بیشترین حق بیمه تولیدی با رقم 842 میلیارد ريال و بیشترین تعداد تحت پوشش بیمه به میزان  1.8 میلیون رأس به استان خراسان رضوی  متعلق است.

   در زیر بخش بیمه آبزیان نیز 380 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی، بیشترین حق بیمه تولیدی با رقم 110 میلیارد ريال و بیشترین تعداد تحت پوشش بیمه با رقم 357 میلیون قطعه به استان گلستان تعلق دارد.

لازم به ذکر است در زیر بخش بیمه منابع طبیعی کل حق بیمه تولیدی، 8 میلیارد ریال می باشد که بیشترین حق بیمه تولیدی به استان فارس با رقم 1.4 میلیارد ریال و بیشترین سطح تحت پوشش بیمه با رقم 160 هزار هکتار به استان یزد تعلق دارد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید