چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

پرداخت 33 هزار میلیارد ريال غرامت به بیمه گذاران از سوی صندوق بیمه کشاورزی

پرداخت 33 هزار میلیارد ريال غرامت به بیمه گذاران از سوی صندوق بیمه کشاورزی

     به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی و  بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه جامع بیمه کشاورزی، در سال زراعی 1400-1399 با صدور 2 میلیون فقره بیمه نامه، کل حق بیمه تولیدی برابر با 29/13 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، 10/42 هزار میلیارد ريال معادل 36 درصد مربوط به حق بیمه سهم بیمه گذار و 18/71 هزار میلیارد ريال معادل 64 درصد، حق بیمه سهم دولت است.

    دراین سال زراعی  در زیربخش محصولات باغی با فروش 620 هزار فقره بیمه نامه،682 هزار هکتار از باغات سراسر کشور  تحت پوشش بیمه قرار گرفته و کل حق بیمه تولیدی 10/7 هزار میلیارد ريال می باشد.  در زیر بخش محصولات زراعی با فروش 609 هزار فقره بیمه نامه، 3/6 میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه قرارگرفته و میزان کل حق بیمه تولیدی به رقم 9 هزار میلیارد ريال رسیده است.در زیر بخش دام با فروش565 هزار فقره بیمه نامه،  24/2  میلیون رأس تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 5/5 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی است.در زیر بخش طیور با فروش67 هزار فقره بیمه نامه، 1/3 میلیارد قطعه تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 3/42 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی بوده است.در زیر بخش آبزیان با فروش نزدیک به 2600 فقره بیمه نامه، 1/8 میلیارد قطعه تحت پوشش بیمه قرار گرفته و  289 میلیارد ريال کل  حق بیمه تولیدی می باشد. بقیه حق بیمه تولیدی معادل 230 میلیارد ريال مربوط به بیمه زیر بخشهای تنه درختان، منابع طبیعی، ابنیه و تأسیسات کشاورزی است.

   در  سال 1400، 33 هزار میلیارد ريال غرامت از محل اعتبارات صندوق بیمه به بیمه گذاران بخش کشاورزی پرداخت شده است که بالاترین میزان مبلغ غرامت پرداختی مربوط به زیربخش محصولات زراعی با رقم 15/8 هزار میلیارد ریال معادل 49 درصد کل غرامت و بعداز آن زیر بخش محصولات باغی با رقم 11/9 هزار میلیارد ريال معادل 37 درصد ازکل غرامت قراردارد.

   بیمه کشاورزی پس از گذشت 200 روز از سال زراعی 1401-1400 تاکنون با صدورحدود 1200 فقره بیمه نامه، به رقم 41/5 هزار میلیارد ريال در کل حق بیمه تولیدی رسیده  که رشد 77 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال زراعی گذشته دارد .

    بالاترین میزان تولید حق بیمه در سال زراعی جاری مربوط به زیر بخش محصولات زراعی به میزان 17/7 هزار میلیارد ریال است .

   حق بیمه تولیدی در زیر بخش محصولات باغی به میزان 2/16 هزار میلیارد ریال و زیر بخش دام به میزان 3/8 هزار میلیارد ریال وزیر بخش طیور به میزان 3/6 هزار میلیارد ريال و بقیه حق بیمه تولیدی مربوط به بیمه زیربخش های تنه درختان، آبزیان، منابع طبیعی ، ابنیه  و تأسیسات کشاورزی به میزان 365 میلیارد ريال می باشد .

   بیشترین رشد حق بیمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال زراعی گذشته، به ترتیب به زیر بخش های آبزیان با 385 درصد ، محصولات زراعی با 111 درصد و محصولات باغی 56 درصد تعلق دارد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید