چهارشنبه، 15 تير 01

93 درصد رشد حق بیمه تولیدی در بیمه کشاورزی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون

93 درصد رشد حق بیمه تولیدی در بیمه کشاورزی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون

  به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، طبق آخرین گزارش آماری دریافتی از سامانه جامع بیمه کشاورزی، کل حق بیمه تولیدی در بیمه کشاورزی از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تاکنون، 26 هزار میلیارد ريال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال زراعی قبل، 93 درصد رشد داشته است. از این میزان  68 % مربوط به حق بیمه  سهم دولت و 32% حق بیمه سهم بیمه گذار می باشد.

  میزان حق بیمه تولیدی در سال زراعی جاری به تفکیک زیر بخش و در مقایسه با مدت مشابه در سال زراعی قبل به ترتیب بشرح ذیل می باشد:

1- محصولات زراعی 13366 میلیارد ریال با 138 % رشد که از این میزان 11 هزار میلیارد ریال معادل 82% مربوط به محصولات گندم دیم و گندم آبی است.

2 – محصولات باغی 8330 میلیارد ريال  با 53 % رشد که از این میزان 5 هزار میلیارد ریال معادل 60% مربوط به محصولات پسته و گردو است.

3 – دام 2076 میلیارد ريال با 33 % رشد که از این میزان 1560 میلیارد ریال معادل 75% مربوط به دام سبک و گاو بومی - آمیخته است.

4 – طیور  1986 میلیارد ريال با 161 % رشد که از این میزان 1150 میلیارد ریال معادل 58% مربوط به نیمچه گوشتی است.

   گفتنی است تنه درختان با 136 میلیارد ريال و 52% رشد، آبزیان با 48 میلیارد ريال و 746 % رشد، ابنیه با 16 میلیارد ریال و 32 % رشد و منابع طبیعی با 2 میلیارد ريال حق بیمه تولیدی و 426 % رشد در ردیف پنجم تا هشتم قرار می گیرند.

   لازم به ذکر است بیشترین رشد در حق بیمه تولیدی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه در سال زراعی قبل به زیربخشهای آبزیان با 746 % رشد و منابع طبیعی با 426 % رشد تعلق دارد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید