چهارشنبه، 17 خرداد 02

جلسه هیأت مدیره  صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

مقارن با سی و هفتمین سالگشت تأسیس صندوق بیمه کشاورزی؛

جلسه هیأت مدیره  صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه سلسله نشست های هفتگی هیأت مدیره، صبح روز یکشنبه 23 خرداد ماه 1400 مقارن با سی و هفتمین سالگشت تأسیس صندوق بیمه کشاورزی، جلسه هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی با حضور محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و شماری از مدیران ارشد ستادی صندوق بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی این ستاد برگزار شد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با گرامیـداشت سی و هفتمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی، ابراز امیدواری کرد: با توسعه خدمـات و  ارتقاء کیـفی فرآینـدهای بیمه کشاورزی در کشور قـدم های مثبت و قابل توجهی در راستای خدمت مضاعف به کشاورزان عزیز و  مدیریت ریسک های مالی در بخش کشاورزی برداشته شود.

حسن نژاد با اشاره به شرایط ویـژه بخش کشاورزی از نظر شـدت، تواتـر و تنـوع ریـسک تولید، ارتـقاء توانمنـدی صندوق بیمه کشاورزی در مدیریت مطلوب و کنترل ریسک ها را در گـرو همکاری بیشتر و تعامل مؤثـر با کنشگران جامعه کشاورزی و مراکـز تحقیقاتی ذیربط، برشمرد.

گفتنی است در این نشست طرح کیفیت و چگونگی انتشار آمـار و اطلاعات صندوق بیمه کشاورزی بر روی خروجی پرتـال سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید