سه شنبه، 30 دى 99

ارتقاء بهره وری در بیمه کشاورزی از نگاه کارشناسان

ارتقاء بهره وری در بیمه کشاورزی از نگاه کارشناسان

سومین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور دبیر و اعضاء اتاق فکر صبح امروز سه شنبه 13 خرداد ماه 99، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی فرآیندهای مساله یابی در حوزه بیمه کشاورزی با تاکید بر ارتقاء سطح بهره وری و تسهیم دانش سازمانی بیمه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است امروزه بهبود بهره وری در سازمان که نتیجه استفاده بهینه، مؤثر و کارآمد از منابع، کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت و ارتقاء سطح رضایت مشتریان است، یکی از موضوعات ضروری سازمان ها به شمار می آید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید