يكشنبه، 22 تير 99

شماره پنجم ماهنامه پیام بیمه کشاورزی منتشر شد

ماهنامه خبری - اطلاع رسانی صندوق بیمه کشاورزی (شماره پنجـم) منتشر شد

با کمال احترام دعوت می شود؛ از طریق پیوند زیر ماهنامه پیام بیمه کشاورزی (شماره 5) را مطالعه فرمائید.

http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/mhnmhpnjm-nskhhdyjytl.pdf

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید