يكشنبه، 22 تير 99

شماره دوم ماهنامه پیام بیمه کشاورزی منتشر شد

ماهنامه خبری - اطلاع رسانی صندوق بیمه کشاورزی (شماره دوم) منتشر شد

از طریق لینک پیوندی ذیل ماهنامه پیام بیمه کشاورزی (شماره 2) را ملاحظه فرمائید.

http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/45881886759012271607.pdf

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید