شنبه، 03 مهر 00

برگزاری دوره آموزشی سامانه جامع بیمه کشاورزی

برگزاری دوره آموزشی سامانه جامع بیمه کشاورزی

دوره آموزشی سامانه جامع بیمة کشاورزی، پایش فنولوژی رخداد و ارزیابی خسارت، برنامه ها و راهبردها در سال زراعی 98-97 روز سه شنبه 16 مردادماه 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی با حضور مدیران ستادی و استانی بیمه کشاورزی آغاز گردید.

در آغاز این برنامه، مهندس محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در سخنانی، ضمن تشریح وضعیت کنونی و برنامه های آیندة نظام بیمه کشاورزی، بر لزوم توسعة بیمه با اولویت بیمه های پایه که مستند به اساسنامة قانونی بیمه کشاورزی است و نیز گسترش بیمة شاخص عملکرد در سطح کشور تأکید نمود.

در ادامه مهندس تورج سعیدی عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی نیز با ذکر برخی نکات و با نگاهی به تحلیل عملکرد مالی صندوق بیمه، توسعة سطوح تحت پوشش حمایتی بیمه را به عنوان یکی از اهداف اصلی و سیاست های ا جرایی پیش روی نام برد.

در روز دوم این همایش، با دعوت قبلی، دکتر ادیبی سفیر و نماینده تام الاختیار کشورمان در ویتنام مهمان برنامه بود و طی سخنانی از وضعیت مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی در این کشور سخن گفت.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید