يكشنبه، 04 اسفند 98

برگزاری جلسات هماهنگی با تشکل های بخش کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی

برگزاری جلسات هماهنگی با تشکل های بخش کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس این باور که صندوق بیمه کشاورزی متعلق به همه مردم ایران به ویژه عموم کشاورزان است، همواره تلاش در تطابق خدمات ارائه شده با نیازهای واقعی بخش کشاورزی است که از طریق تشکل ها و در جلسات مختلف در صندوق بیمه کشاورزی منعکس می­گردد تا با پوشش حداکثری، عموم بهره برداران از خمات حمایتی صندوق بهره مند گردند.

امروز نیز همچون بسیاری از روزهای گذشته ستاد صندوق بیمه کشاورزی، میزبان اتحادیه مرکزی مرغ میهن یکی از اتحادیه های تولیدی دامپروری کشور بود و مقرر شد همکاری نزدیکی در بهبود تعاملات فیمابین و افزایش پوشش بیمه ای و رضایتمندی بیمه گذاران معمول گردد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید