يكشنبه، 02 ارديبهشت 97

وقوع خسارت سيل و تگرگ در استان زنجان

وقوع خسارت سيل و تگرگ در استان زنجان

بارش شدید باران و تگرگ طي ارديبهشت ماه سال جاري، خسارت هاي شديدي در برخي مناطق استان زنجان ازجمله شهرستان هاي خدابنده و ماهنشان به محصولات زراعي، باغي و دامي  وارد كرد كه بيشترين خسارت ناشي از بارش تگرگ در شهرستان ماهنشان  بوده به طوري كه در بعضي از مزارع، خسارت شديدي وارد شده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در پي رخداد سيل و تگرگ، اكيپ های كارشناسی ارزياب خسارت صندوق بيمه كشاورزي، ضمن حضور در مناطق سيل زده به بررسي خسارت و برآورد آسيب هاي وارده به محصولات زراعي، باغي و دامي تحت پوشش بيمه پرداختند.

بنابر اعلام صندوق بیمه کشاورزی، عملیات ارزیابی خسارت در مناطق سیل‌زده تا تعیین دقیق میزان آسیب ها و برآورد غرامات متعلقه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است عوامل خطر سیل و تگرگ ازجمله مواردی است که تحت پوشش حمایتی بیمه کشاورزی است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید