سه شنبه، 06 اسفند 98

سخنی با کارگزاران بیمه کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنی با کارگزاران بیمه کشاورزی
درخت تناوری که اینک بیش از سی بهار از فعالیت خود را با افتخار خدمت پشت سر نهاده است، نهالی نوپا بود که بذر آن با درایت قانون گذار و مجریان قانون سر از خاک پاک میهن برآورد و شکوفه های زیبا و میوه های گوارایش نصیب جامعه کشاورزی ایران شد.
این سه دهه مشحون از اندیشه و انجام محاسبات و کار ارزشمند میدانی درعرصه های پهناور کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بدون توجه به متغیرهای محیطی همچون سرما و گرما و ره سپردن در راه های دشوار بدون توجه به ساعات شبانه روز بوده است.
خانواده بزرگ و هماهنگ بیمه کشاورزی، امور اجرایی و تصدی بیمه را به شماری از بهترین فرزندان ملت سپرده است که همواره دانش و فن را با پاک دستی فروتنانه در جای جای کشور به نمایش گذاشته اند و نظام بیمه کشاورزی نیز به داشتن این همکاران توانمند بالیده است و قدردان خدمات ارزشمند آنان است.
موضوع ساماندهی امور کاری وآرامش فکری ایشان یکی از محورهای اصلی و دستور کار کنونی ستاد صندوق بیمه کشاورزی است و ستاد هیچ گاه خود را نسبت به مشکلات و دغدغه های آنان بی تفاوت نمی داند.
اگرگاهی در گوشه ای، بنا به برداشتی ناتمام و ناصواب نقل قولی از قول مسؤولین صندوق در فضای رسانه شود نیز اقتضاء می نماید؛ بنا به دانش و تیزهوشی که از همراهان همیشگی در خاطر است و نیز شناختی که از برخی گفتارهایی که نیت آن بر اهل خرد پوشیده نیست، لحظه ای بر انگیزه طرح وارونه مطالب درنگ و تأمل نمایند.
کرامت انسانی اقتضاء می نماید با بهترین لحن یکدیگر را خطاب نمائیم و در این زمان کار بیمه ای نیز با همتی دو چندان در فروش بیمه نامه هایی که آرامش خاطر را به دل های کشاورزان می برد، کوشش نمائیم.
صندوق بیمه کشاورزی، کارگزاران خردمند و زحمتکش را اعضاء ارزشمند و همیشگی خانواده خود می داند که در طول سال بلکه سالیان، همراه و همدل به حمایت از تولید غذا درکشور یاری کرده اند و زحمات آنان را ارج می نهد و بدیهی است همواره و در همه شئون تابع قانون است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید