پنجشنبه، 08 خرداد 99

فصلنامه بیمه کشاورزی

عنوان
ماهنامه پیام بیمه کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
ماهنامه پیام بیمه کشاورزی
ماهنامه پیام بیمه کشاورزی
ماهنامه پیام بیمه کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
خبرنامه شماره 8 بیمه کشاورزی
خبرنامه شماره 7 بیمه کشاورزی
خبرنامه شماره 6 بیمه کشاورزی
خبرنامه شماره 5 بیمه کشاورزی
خبرنامه شماره 4 بیمه کشاورزی
بیمه و کشاورزی - فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه کشاورزی - شماره 46
بیمه و کشاورزی - فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه کشاورزی - شماره 45
بیمه و کشاورزی - فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه کشاورزی - شماره 44
چغندر قند
مبانی بیمه
گندم دیم
گندم آبی
کلزا
چغندر قند
بیمه پنبه
بیمه آبزی پروری
43
فصلنامه بیمه و کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرشبیمه دام روستایی در شهرستان سلماس
فصلنامه بیمه و کشاورزی
شماره 6
فصلنامه بیمه و کشاورزی
Modeling the Citrus Insurance Adoption in Sari Township
فصلنامه بیمه و کشاورزی
عوامل فردی، آموزشی و ترویجی مؤثر بر نگرش گندمکاران استان زنجان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی
بررسی مسائل و چالش هاي هدفمندشدن یارانه در توسعه بخش کشاورزي
بررسي اثرات بيمة محصولات زراعي بر کارایي توليد و مدیریت ریسک در کشاورزی: مطالعة موردی در استان فارس
عوامل مرتبط با پذیرش بیمه دام توسط دامداران شهرستان گرمسار
Futures markets development as a price risk strategy in Iran's dates
DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR NATURAL DAMAGE ASSESSMENT BASED ON REMOTE SENSING AND BIO-PHYSICAL MODELS
Barriers of Pastures Insurance Development from Experts' Perspective
Designing the Revenue Insurance Pattern for Selected Agricultural Crops in Iran(Khuzestan Province)
A survey on critical factors influencing agricultural insurance
Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran
Adoption of Wheat Insurance: a case of risk management from Iran
Study of Relation Wheat Price Variation, Wheat Insurance and Subsidies Paid to Wheat in Iran Agriculture
The Impact of Tea Crop Insurance in the Development of Tea Industry (Case study: Otagvar, Langrood)
Examining the equilibrium between agriculture crops insurance sources and consummations
Analysis of Factors Influencing Farmers' Attitude Toward Private Crop Insurer Using Path Analysis
Factors Affecting on Demand for Agricultural Crop Insurance in West Azarbijan Province
A Study of Attitudes and Determinant Factors in Insurance Development for Strategic Agricultural Products
The Role of Educational Factors in Adopting Agricultural Insurance to Reduce Risks by Livestock Owners (Case Study: Golestan Province)
Effectiveness of Poultry Insurance Application on Promoting the Production of Meat Poultry Firms: Case Study in Fars Province
تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برنج به وسیله شالیکاران در استان گیلان
بررسي اثرات بيمه ي محصولات كشاورزي در كاهش ريسك و نابرابري درآمدي بهره برداران: مطالعه ي موردي در استان فارس
تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی (مورد مطالعه استان فارس)
عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم در شهرستان تفرش
بررسی امکان استفاده از بیمه منطقه ای محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی پسته
عوامل موثر بر ریسک و تمایل دامداران استان آذربایجان شرقی به بیمه کردن دامهایشان
فصلنامه بیمه و کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
Factors Influencing Crop Insurance Demand in KB Province, Iran:Logit Model Approach
بررسی عملکرد بیمه فراورده های کشاورزی در ایران: مطالعه موردی گندم کاران
فصلنامه بیمه و کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
فصلنامه بیمه کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
فصلنامه بیمه و کشاورزی
تعیین عامل های موثر بر پذیرش بیمه دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش های پارامتریک و ناپارامتریک.
اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی گندم کاران خسارت دیده شهر قم.
بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران
تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه گندم : مقایسه ی روی کردهای اقتصاد سنجی کلاسیک و بیز.
ارزیابی تاثیر یارانه ی بیمه صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی
عوامل موثر بر رضامندی بیمه گزاران کشاورزی از بیمه محصولات زراعی
آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند ؟
رضایتمندی کشاورزیان از بیمه کشاورزی کاربرد تحلیل مسیر
تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی باغداران مرکبات در شهرستان بابل
بررسی اثرات بیمه محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی (مطالعه موردی در استان فارس)
فصلنامه بيمه
فصلنامه پژوهشی
فصلنامه
فصلنامه بيمه و كشاورزي
dfg
sd
راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی، مطالعه موردی محصولات استراتژیک
بررسي امكان استفاده از بيمه محصولات كشاورزي در ايران (مطالعة موردي پسته)
عوامل تحت خطر در دام ها که شامل پوشش بیمه ای می شوند
نقش مدیریت ریسک در کاهش خسارتهای در واحد های مرغداری استان مرکزی با رویکرد Biosecurity
مطالعه تطبیقی بیمه دام و طیور و آبزیان در دو کشور ایران و ترکیه
Perceptions of Rural Livestock Insurance among Livestock Producers and Insurance Specialists in Isfahan Province, Iran
ضرورت توسعه بیمه کشاورزی زیستی با توجه به آسیب پذیری کشور ایران در برابر تغییر اقلیم
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارت های طبیعی
بیمه محصولات کشاورزی
مفهوم ریسک در بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی در ایالات متحده
صندوق بیمه محصولات کشاورزی و برنامه دوم توسعه اقتصادی
تآثیر بیمه محصولات کشاورزی و دام در توسعه کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی در پاکستان
نقش بیمه در تولید محصول پنبه، مطالعه موردی شهرستان گرگان
تآثیر بیمه بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی
محاسبه ضریب خطر خشکسالی گندم دیم در استان کرمانشاه
تعیین حق بیمه به روش باور مندی بیزی و مدل های پویا
مروری بر عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در زمینه خشکسالی
نقش صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حمایت از دامداران عشایری
بیمه و تولید محصولات کشاورزی: مطالعه تجربی درباره خطرات رفتاری بیمه گذاران
بیمه درآمدی: الگویی جدید در مدیریت ریسک محصولات بخش کشاورزی
بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند
بررسی دیدگاه های کارشناسان ترویج درباره بیمه دام عشایر استان سیستان و بلوچستان
عوامل موثر بر پذیرش بیمه، مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه
بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان
بررسی عوامل موثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده
اندازه گیری تمایل به پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی در ایران و عوامل موثر بر آن
عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان، مطالعه موردی شهرستان خدابنده
تعیین کننده های ادامه بیمه محصولات کشاورزی
بیمه کشاورزی- چالش های پیش رو
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردي : شهرستان ساري)
آبزي پروري پایدار و نقش بیمه آبزیان در تضمین امنیت سرمایه گذاري و جبران خسارت هاي اقتصادي ناشی از بیماري هاي آبزیان
عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم: مقایسه مدل ها
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي حمايتي توسعه ي كسب وكارهاي كشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان(
بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ با استفاده از معیار ccv
بررسی دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به بیمه تضمین تولید در استان مازندران
استانداردسازی عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در گله های گاوهای بومی و آمیخته
تعیین عوامل مدیریتی و قهری دخیل در بروز حوادث در مزارع ماهیان گرم آبی استان خوزستان
بررسی میزان خسارات وارد شده به دامداری ها و مرغداری های استان همدان در نه ماهه نخست سال 1388 بر اساس اطلاعات صندوق بیمه کشاورزی
A study of natural risk affecting adoption of crop insurance: A case study of Kurdistan, Iran December 2007
عوامل موثر در بیمه پذیری مراکز تکثیر میگو
Measuring Productivity of Agricultural Insurance in Iran: A Different Approach
Survey of effective factors on adoption of crop insurance among farmers: A case study of Behbahan County
Designing an Efficient Information and Communication Technology (Ict) System to Train Private Agricultural Insurance Brokers in Iran
The Effect of Crop Insurance on Technical Efficiency of Wheat Farmers in Kermanshah Province: A Corrected Ordinary Last Square Approach
بیمه دام
بیمه محصولات باغی-گلخانه ای
بیمه محصولات زراعی
شماره 1
بیمه کشاورزی
شماره 2
شماره 3
شماره 4
شماره 5
مقالات بیمه کشاورزی