سه شنبه، 15 اسفند 02

درختان میوه

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان غربي، اردبيل، تهران، البرز، همدان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
فارس، مازندران، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي¬شود.
مناطق تحت پوشش: 
فارس، جنوب كرمان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا اول مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
فارس، جنوب كرمان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
جنوب كرمان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه.
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان¬شرقي، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، فارس، قزوين، جنوب كرمان، كرمان، همدان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از پانزدهم آبان تا پانزدهم آبان سال بعد.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، تهران، خراسان رضوي، فارس.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آذر ماه هر سال تا پايان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام¬هاي هوايي و زيرزميني مي¬شود.
مناطق تحت پوشش: 
زنجان، قزوين، گيلان، قم
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از پانزدهم دي ماه هر سال تا پانزدهم دي ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي¬باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسان رضوي، سمنان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول مهر ماه تا پانزدهم شهريور سال بعد.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
فارس، جنوب كرمان، مازندران.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.

صفحه‌ها