سه شنبه، 11 مهر 02

گروه سبزی و صیفی

مورد بیمه: 
بیمه محصول طالبی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: اصفهان، تهران، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثرتا نیمه اردیبهشت)تا خاتمه قرارداد (نیمه مرداد).
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا و بی موقع، توفان، گرما و باد گرم (تف باد).

مورد بیمه: 
بیمه محصول خربزه از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان وقزوین.
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره:اززمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه خرداد)تا خاتمه قرارداد(پایان شهریور).کشت تابستانه:از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان مرداد)تاخاتمه قرارداد(پایان آبان).کشت زمستانه:(فقط دراستان خوزستان):اززمان انعقادقرارداد(حداکثر نیمه بهمن)تا پایان خرداد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرماو یخبندان، باران های سیل آسا و بی موقع، توفان، گرما و باد گرم (تف باد).

مورد بیمه: 
بیمه محصول هندوانه ( آبی ودیم) از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول بر اساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های:جنوب کرمان،خوزستان،سیستان وبلوچستان ،فارس، کرمان،کهگیلویه وبویر احمد،هرمزگان،هندوانه دیم فقط در استان گیلان.
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره:اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت)تا خاتمه قرارداد(پایان شهریور).کشت تابستانه(صرفا در خوزستان):اززمان انعقادقرارداد(حداکثر پایان مرداد)تاخاتمه قرارداد(پایان آبان).کشت پاییزه و زمستانه:اززمان انعقاد قرارداد(حداکثرنیمه بهمن)تا پایان خرداد
شماره صفحه: 
22
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ،سرما، یخبندان، باران های سیل آسا وبی موقع، توفان، خشکسالی (صرفا در زراعت دیم) گرما و بادگرم (تف باد).

مورد بیمه: 
محصول گوجه فرنگی وخیار گلخانه ای از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثرمهلت کاشت در منطقه) تا خاتمه قرارداد.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، برف سنگین، توفان، زلزله، صاعقه، قطع برق، آتش سوزی، دود زدگی ومتصاعد شدن گازهای آلاینده.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گوجه فرنگی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، فارس، خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر مهلت کاشت درمنطقه) تا خاتمه قرارداد.
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، بارا ن های سیل آسا، توفان، زلزله، گرما، رانش زمین.

مورد بیمه: 
بیمه محصول پیاز از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده (شامل کشت های بهاره، پائیزه - زمستانه و طرح استمرار).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
کشت طرح استمراراززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان آبان ماه)تاخاتمه قرارداد(حداکثرپایان اسفند)ودرکشت پائیزه زمستانه اززمان انعقادقرارداد(حداکثر پایان دی ماه)تاخاتمه قرارداد(نیمه خردادماه)کشت بهاره اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت)تاحداکثر پایان مهر
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، باران های سیل آسا، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول سیب زمینی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده. (شامل کشت های بهاره، پائیزه - زمستانه و طرح استمرار).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
کشت طرح استمراراززمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان مهرماه)تاخاتمه قرارداد(حداکثر نیمه بهمن ماه)ودرکشت پائیزه زمستانه اززمان انعقادقرارداد(حداکثرنیمه بهمن ماه)تاخاتمه قرارداد(پایان خردادماه)،کشت بهاره اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان خرداد)تاحداکثر نیمه آبان
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، زلزله.