پنجشنبه، 09 آذر 02

گروه نباتات علوفه ای

مورد بیمه: 
بیمه محصول ذرت شامل دانه ای، علوفه ای وبذری از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر نیمه مرداد ماه) تا خاتمه قرارداد (پایان آذرماه).
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات علوفه ای
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، باران های سیل آسا، توفان، زلزله، گرما(فقط در ذرت بذری).