شنبه، 13 خرداد 02

محصولات باغی

مورد بیمه: 
بیمه محصول هلو ، شلیل و شفتالو شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسری
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان مهرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
37
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

باران های بی موقع و مداوم، برف سنگین، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان، سیل، توفان.

مورد بیمه: 
بیمه محصول نارنگی که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده برروی درخت در طول مدت قرارداد می باشد .
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور .
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت:( زودرس = 15 مهرماه)( میان رس = 15 اسفندماه)( دیررس = پایان اردیبهشت ماه سال بعد)و برای محصول سال آتی (سرشاخه) تا پایان مهرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
36
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، سیل، زلزله ، نوسانات دمایی، یخبندان (استان های شمالی)، سرما، توفان.

مورد بیمه: 
بیمه محصول موز شامل محصول واعضاء بارده(جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: سیستان و بلوچستان و هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
از اول دی ماه لغایت پایان آذرماه سال بعد و به مدت یکسال شمسی خواهد بود.
شماره صفحه: 
35
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

توفان، سرما ویخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، سیل، باران های سیل آسا، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول لیمو شیرین که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور (به جز استان های شمال کشور).
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت:(زودرس = 15 مهرماه)(میان رس= 15 اسفند ماه)(دیررس= پایان اردیبهشت ماه سال بعد)و برای محصول سال آتی(سرشاخه) تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
34
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، نوسانات دمایی و یخبندان(استان های شمالی).

مورد بیمه: 
بیمه محصول لیموترش که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور (به جز استان های شمال کشور).
مدت پوشش بیمه: 
از ابتدای آبان ماه هر سال تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
33
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، نوسات دمایی.

مورد بیمه: 
محصول (گل شاخه بریده) لیلیوم.
مناطق تحت پوشش: 
اصفهان، تهران، مازندران ، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
برای کشت در فضای باز: حداکثر فروردین تا پایان شهریور ماه. تلفیق فضای باز و گلخانه: حداکثر تیر تا پایان آبان ماه. گلخانه معمولی: حداکثر شهریور تا پایان اسفند ماه. گلخانه های مجهز: حداکثر تا پایان شهریور سال بعد.
شماره صفحه: 
32
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، زلزله، سیل، توفان، صاعقه، برف سنگین، باران های سیل آسا، سرما، متصاعدشدن گازهای آلوده کننده، دود و نشت سوخت، قطع برق،شبکه ،ترکیدگی لوله های آبرسانی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گیلاس شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهر ماه هر سال تا پایان مردادماه سال بعد.
شماره صفحه: 
31
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ، یخبندان، تگرگ، زلزله، باران های بی موقع ومداوم در زمان تلقیح، سیل وتوفان.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گوجه شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد.
شماره صفحه: 
30
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، توفان، سیل، زلزله، سرما و یخبندان ، باران های مداوم در زمان تلقیح.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گلابی شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هرسال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
29
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، برف سنگین، توفان، بارندگی در زمان تلقیح گلها، سیل، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه گل میخک که شامل شاخه گل دهنده و بوته آن می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرج، گلستان، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
از اول شهریورماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
28
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه، برف، باران، گرما، قطع برق، آتش سوزی، دودزدگی، متصاعد شدن گازهای آلاینده، نشت سوخت، ترکیدگی لوله های آبرسانی.

صفحه‌ها