چهارشنبه، 17 خرداد 02

انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی

مورد بیمه: 
بیمه میگوی پرورشی شامل دو گونه سفید هندی و وانامی یا پاسفید می باشد که در دو سیستم پرورشی «باهواده » و «بدون هواده » تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
مناطق تحت پوشش: 
استا نهای: خوزستان ،بوشهر ،سیستان وبلوچستان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
150 روز از تاریخ ذخیره دارکردن استخرها.
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، توفان، زلزله، ریزش دیواره استخر در اثر عوامل غیرمدیریتی، تغییرات پیش بینی نشده جوی(افزایش یا کاهش دما) که منجر به کاهش اکسیژن استخرها و سرمازدگی میگوها می گردد، کشندقرمز وبیمار ی ها.

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 40 – 15 درجه سانتی گراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند که شامل چهار گونه کپور معمولی، کپور سرگنده، کپورنقره ای وآمور می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از نیمه اسفند ماه هر سال تا پایان اسفندماه سال بعد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، یخبندان ،تغییرات ناگهانی دمای آب(گرم شدن وسرد شدن) در اثر تغییرات جوی وکاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی خشکسالی وبیماری ها.

مورد بیمه: 
ماهیان قزل آلای رنگین کمان که با آب چاه، قنات و چشمه پرورش مي يابند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (در اثر کاهش دبی آب ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی)، تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از باران های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی، نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گازهای محلول)و قطع برق شبکه سراسری بیش از 5 ساعت با تأئید اداره برق منطقه در صورت داشتن ژنراتور و بیمار ی ها.

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 17 – 7 درجه سانتیگراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند ونوع گونه تحت پوشش بیمه، قزل آلای رنگین کمان می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد بیمه به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (درا ثر کاهش دبی آب) ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی ،تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از بارا ن های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی وبیماری ها.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه پرورشی بلدرچین گوشتی و همچنین بلدرچین مادر.
مناطق تحت پوشش: 
برای بلدرچین گوشتی 42 روز و برای بلدرچین مادر از روز چهل و سوم (اول هفته هفتم) تا پایان 154 روزگی (پایان هفته بیست و دوم).
مدت پوشش بیمه: 
سراسر کشور
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان ، صاعقه، زلزله، آتش سوزی غیرعمدی (بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و بارش سنگین برف و امراض آنفلوآنزا، نیوکاسل، آنتریت هموراژیک و مایکوپلاسموز و خسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور

مورد بیمه: 
بیمه شتر مرغ از سن پایان 3 ماهگی تا پایان 15 سالگی(در مورد شتر مرغ های مولد) راشامل می گردد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، توفان، صاعقه، آتش سوزی، غیر عمدی، زلزله، دویدن شترمرغ به سوی حصارها و بریده شدن گردن، پاها و سایر نقاط بدن، صدمات فیزیکی ، بیماریهای نیوکاسل، آنفلوآنزا، آنتریت نکروزان ، بلع جسم خارجی، یبوست و انباشتگی دستگاه گوارش.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه بوقلمون گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 18 هفتگی.
شماره صفحه: 
17
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله، آتش سوزی غیرعمدی(بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و بارش سنگین برف وامراض آنفلوآنزا، نیوکاسل، آنتریت هموراژیک و مایکوپلاسموز و خسارتهای ناشی ازحذف کانون آلوده بنابه تشخیص و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد تخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی)وامراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز، خسارتهای ناشی ازحذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد ولاین گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی.
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسار تهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیر عمدی (بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو ، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه مادر گوشتی وتخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
طیور مادر گوشتی: از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی. طیور مادر تخمگذار: از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوداث قهری از قبیل سیل ، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیرعمدی (بنابه تشخیص سازمان آت شنشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت ، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

صفحه‌ها