سه شنبه، 15 اسفند 02

بيمه تنه درختان ميوه گردو

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان¬شرقي، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، فارس، قزوين، جنوب كرمان، كرمان، همدان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از پانزدهم آبان تا پانزدهم آبان سال بعد.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.