سه شنبه، 11 مهر 02

بيمه تنه درختان ميوه زيتون

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام¬هاي هوايي و زيرزميني مي¬شود.
مناطق تحت پوشش: 
زنجان، قزوين، گيلان، قم
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از پانزدهم دي ماه هر سال تا پانزدهم دي ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي¬باشند.