پنجشنبه، 09 آذر 02

بيمه تنه درختان ميوه زردآلو

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسان رضوي، سمنان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول مهر ماه تا پانزدهم شهريور سال بعد.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.