سه شنبه، 15 اسفند 02

بيمه تنه درختان ميوه بادام (بذري و پيوندي)

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
آذربايجان شرقي، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، كرمان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول مهر ماه تا پايان شهريور سال بعد.
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.