پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه گوجه فرنگی وخیار گلخانه ای

مورد بیمه: 
محصول گوجه فرنگی وخیار گلخانه ای از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثرمهلت کاشت در منطقه) تا خاتمه قرارداد.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، برف سنگین، توفان، زلزله، صاعقه، قطع برق، آتش سوزی، دود زدگی ومتصاعد شدن گازهای آلاینده.