چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه پیاز

مورد بیمه: 
بیمه محصول پیاز از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده (شامل کشت های بهاره، پائیزه - زمستانه و طرح استمرار).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
کشت طرح استمراراززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان آبان ماه)تاخاتمه قرارداد(حداکثرپایان اسفند)ودرکشت پائیزه زمستانه اززمان انعقادقرارداد(حداکثر پایان دی ماه)تاخاتمه قرارداد(نیمه خردادماه)کشت بهاره اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت)تاحداکثر پایان مهر
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، باران های سیل آسا، زلزله.