چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه سیب زمینی

مورد بیمه: 
بیمه محصول سیب زمینی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده. (شامل کشت های بهاره، پائیزه - زمستانه و طرح استمرار).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
کشت طرح استمراراززمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان مهرماه)تاخاتمه قرارداد(حداکثر نیمه بهمن ماه)ودرکشت پائیزه زمستانه اززمان انعقادقرارداد(حداکثرنیمه بهمن ماه)تاخاتمه قرارداد(پایان خردادماه)،کشت بهاره اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان خرداد)تاحداکثر نیمه آبان
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، زلزله.