چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه بادام زمینی

مورد بیمه: 
بیمه محصول بادام زمینی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان گیلان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد (حداکثر 15 مهرماه).
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، گرما و باد گرم ، خشکسالی.