سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گلرنگ

مورد بیمه: 
بیمه محصول گلرنگ(آبی ودیم)از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسری
مدت پوشش بیمه: 
کشت پائیزه از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان مهرماه) تا خاتمه قرارداد (پایان مرداد ماه) و کشت بهاره از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان فروردین) تا خاتمه قرارداد (پایان شهریور ماه).
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، زلزله، توفان ،خشکسالی، گرما در زمان گلدهی.