پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه سویا

مورد بیمه: 
بیمه محصول سویا از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده .
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، گیلان، زنجان، گلستان، اردبیل، مازندران، اصفهان، تهران، البرز، چهارمحال وبختیاری، خراسان شمالی، فارس، قزوین، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
الف) کشت بهاره: از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان اردیبهشت ماه)تاخاتمه قرارداد(پایان مهرماه). ب)کشت تابستانه: از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه تیرماه) تا خاتمه قرارداد( پایان آبان ماه).
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، باران های سیل آسا، زلزله، عارضه عدم غلاف بندی فقط در استان گلستان،خشکسالی فقط در سویا دیم مازندران.