سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه آفتابگردان

مورد بیمه: 
بیمه محصول آفتابگردان(آبی ودیم) و آفتابگردان آجیلی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قراداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
زراعت آبی:سراسر کشور, زراعت دیم:استان های آذربایجان شرقی و غربی،خراسان شمالی،سمنان،کردستان،گلستان
مدت پوشش بیمه: 
کشت آبي: اززمان انعقادقرارداد(حداکثربیستم تیرماه)تاخاتمه قرارداد(نیمه آبان ماه)کشت دیم:الف)مناطق سردومعتدل از زمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان اسفندماه)تاخاتمه قرارداد(پایان تیرماه)ب)مناطق سواحل شمالی از زمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان فروردین)تاپایان مرداد
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل،تگرگ،باران های سیل آسا،توفان،زلزله،حمله گنجشک،خشکسالی (فقط در مزارع آفتابگردان دیم).