سه شنبه، 15 اسفند 02

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه سرور 1402

 

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2-1402

 

صندوق بیمه کشاورزی ، بر اساس قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی          یک مرحله ای "خرید چهار دستگاه سرور" را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تحت شماره 2002001012000003 به شرح زیر اقدام نماید:

  1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: صندوق بیمه کشاورزی به نشانی : تهران – خیابان ستارخان- خیابان شهید حبیب اله – خیابان شهید مسعود سروش(یکم دریان نو) نبش خیابان زنجان شمالی- پلاک 58- تلفن 64009000 – دورنگار 66557715
  2. موضوع مناقصه : تأمین، نصب و راه اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تا پایان دوره گارانتی تعداد چهار دستگاه سرور (به شرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه)  ازطریق شرکتهای صاحب صلاحیت انفورماتیکی
  3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر (با اعتبار سه ماهه ) با آخرین فرمت بانک مرکزی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 114082180 به نام صندوق بیمه کشاورزی به مبلغ 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال) نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه کد 4847
  4. نحوه دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(بصورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام لازم را به عمل آورند.
  5. مواعد زمانی : تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد  16/03/1402 و مهلت دریافت اسناد فراخوان 25/03/1402 و مهلت ارسال پیشنهاد حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ  07/04/1402 و زمان بازگشایی     پاکت ها ساعت 10:00 مورخ 10/04/1402 می باشد که در سامانه ستاد درج گردیده است.
  6. سایر موارد: هزینه چاپ و نشرآگهی مناقصه (نوبت اول و دوم) به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 

صندوق بیمه کشاورزی