سه شنبه، 15 اسفند 02

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری خدمات عمومی اداری 1402

 

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1-1402

 

صندوق بیمه کشاورزی ، بر اساس قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی          دو مرحله ای همراه با ارزیابی فنی -بازرگانی "واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری " را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تحت شماره 2002001012000001 به شرح زیر اقدام نماید:

  1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: صندوق بیمه کشاورزی به نشانی : تهران – خیابان ستارخان- خیابان شهید حبیب اله – خیابان شهید مسعود سروش(یکم دریان نو) نبش خیابان زنجان شمالی- پلاک 58- تلفن 64009000 – دورنگار 66557715
  2. موضوع مناقصه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری به صورت حجمی به شرکتهای واجد شرایط و دارای پروانه صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (ازتاریخ 01/04/1402 لغایت 29/12/1402) به مدت 9 ماه
  3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر (با اعتبار سه ماهه ) با آخرین فرمت بانک مرکزی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 114082180 به نام صندوق بیمه کشاورزی به مبلغ 11.300.000.000 ریال (یازده میلیارد و سیصد میلیون ریال) نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه کد 4847
  4. نحوه دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(بصورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام لازم را به عمل آورند.
  5. مواعد زمانی : تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد  23/02/1402 و مهلت دریافت اسناد فراخوان 31/02/1402 و مهلت ارسال پیشنهاد حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ  13/03/1402 و زمان بازگشایی     پاکت ها ساعت 10:00 مورخ  17/03/1402 می باشد که در سامانه ستاد درج گردیده است.
  6. سایر موارد: هزینه چاپ و نشرآگهی مناقصه (نوبت اول و دوم) به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 

صندوق بیمه کشاورزی