چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه پنبه

مورد بیمه: 
بیمه محصول پنبه از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، فارس، قم، قزوین، کرمانشاه، یزد، سمنان، کرمان، مرکزی، مازندران، اصفهان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرار داد (حداکثر دهم خرداد) تا خاتمه قرارداد(پایان آبان ماه) درخصوص سرمای زودرس پائیزه، تا دهم آبان ماه.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، باران های سیل آسا، سرما، توفان، زلزله، خشکسالی، گرما (در استان های سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم).