پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه نیشکر

مورد بیمه: 
بیمه محصول نیشکر از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرار داد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر نیمه مهرماه) تا خاتمه قرارداد (نیمه اردیبهشت ماه).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، زلزله.