سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه میگوی پرورشی

مورد بیمه: 
بیمه میگوی پرورشی شامل دو گونه سفید هندی و وانامی یا پاسفید می باشد که در دو سیستم پرورشی «باهواده » و «بدون هواده » تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
مناطق تحت پوشش: 
استا نهای: خوزستان ،بوشهر ،سیستان وبلوچستان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
150 روز از تاریخ ذخیره دارکردن استخرها.
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، توفان، زلزله، ریزش دیواره استخر در اثر عوامل غیرمدیریتی، تغییرات پیش بینی نشده جوی(افزایش یا کاهش دما) که منجر به کاهش اکسیژن استخرها و سرمازدگی میگوها می گردد، کشندقرمز وبیمار ی ها.