سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه ماهیان گرم آبی

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 40 – 15 درجه سانتی گراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند که شامل چهار گونه کپور معمولی، کپور سرگنده، کپورنقره ای وآمور می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از نیمه اسفند ماه هر سال تا پایان اسفندماه سال بعد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، یخبندان ،تغییرات ناگهانی دمای آب(گرم شدن وسرد شدن) در اثر تغییرات جوی وکاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی خشکسالی وبیماری ها.