چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه ماهیان سردآبی در استخرهای خرد

مورد بیمه: 
ماهیان قزل آلای رنگین کمان که با آب چاه، قنات و چشمه پرورش مي يابند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (در اثر کاهش دبی آب ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی)، تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از باران های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی، نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گازهای محلول)و قطع برق شبکه سراسری بیش از 5 ساعت با تأئید اداره برق منطقه در صورت داشتن ژنراتور و بیمار ی ها.