پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه شتر

مورد بیمه: 
شتران پرورشی بالغ یا نابالغ مستقر در مراکز پرورشی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی .
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری شامل :

زلزله، صاعقه، حمله و حوش، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سیل، توفان شن، برق گرفتگی، حوادث و تصادفات، فرو رفتن در باتلاق .

ب)بیماریها شامل:

بروسلوز، تریپانوزومیازیس، آبله، سل، سخت زایی، پنومونی، شکستگی لگن و اندام حرکتی، کوری دو چشم، خونریزی قلبی، گری و جرب حاد، آب آوردگی شکم، بلع جسم خارجی و لاغری مفرط.