سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه زراعت چوب 3- 1 ساله

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به نهال ها 3- 1 ساله، گونه های سریع الرشد صنوبر و اکالیپتوس براثر خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
صنوبر: استان های گیلان،مازندران،کرمانشاه،لرستان،زنجان،فارس،آذربایجان غربی. اکالیپتوس: استان های گلستان،خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قراردادحداکثر به مدت 1سال (به شرط اجرای عملیات و قبل از وقوع خسارت).
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، سرما ویخبندان، توفان وخشکسالی.