سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه عملیات بیولوژیک آبخیزداری

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به هریک از دو زیر بخش عملیات بیولوژیک آبخیزداری(شامل نهال کاری 1 تا 5 سال، بذرکاری و کپه کاری) بر اثر عوامل خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، خشکسالی، سرما و یخبندان، رانش، توفان، زلزله.