پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه عملیات اصلاحی مراتع

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارت وارده به هریک از 4 زیر بخش عملیات اصلاحی مراتع(شامل ذخیره نزولات توأم با بذرپاشی، نهالکاری ، بذرکاری و کپه کاری ، تبدیل دیم زارهای کم بازده) بر اثر عوامل خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
2
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، خشکسالی.