پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه هلو، شلیل و شفتالو

مورد بیمه: 
بیمه محصول هلو ، شلیل و شفتالو شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسری
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان مهرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
37
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

باران های بی موقع و مداوم، برف سنگین، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان، سیل، توفان.