سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه نارنگی

مورد بیمه: 
بیمه محصول نارنگی که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده برروی درخت در طول مدت قرارداد می باشد .
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور .
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت:( زودرس = 15 مهرماه)( میان رس = 15 اسفندماه)( دیررس = پایان اردیبهشت ماه سال بعد)و برای محصول سال آتی (سرشاخه) تا پایان مهرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
36
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، سیل، زلزله ، نوسانات دمایی، یخبندان (استان های شمالی)، سرما، توفان.