سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه موز

مورد بیمه: 
بیمه محصول موز شامل محصول واعضاء بارده(جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: سیستان و بلوچستان و هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
از اول دی ماه لغایت پایان آذرماه سال بعد و به مدت یکسال شمسی خواهد بود.
شماره صفحه: 
35
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

توفان، سرما ویخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، سیل، باران های سیل آسا، زلزله.