پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه لیمو شیرین

مورد بیمه: 
بیمه محصول لیمو شیرین که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور (به جز استان های شمال کشور).
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت:(زودرس = 15 مهرماه)(میان رس= 15 اسفند ماه)(دیررس= پایان اردیبهشت ماه سال بعد)و برای محصول سال آتی(سرشاخه) تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
34
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، نوسانات دمایی و یخبندان(استان های شمالی).