سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه لیمو ترش

مورد بیمه: 
بیمه محصول لیموترش که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور (به جز استان های شمال کشور).
مدت پوشش بیمه: 
از ابتدای آبان ماه هر سال تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
33
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، نوسات دمایی.