سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه گیلاس

مورد بیمه: 
بیمه محصول گیلاس شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهر ماه هر سال تا پایان مردادماه سال بعد.
شماره صفحه: 
31
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ، یخبندان، تگرگ، زلزله، باران های بی موقع ومداوم در زمان تلقیح، سیل وتوفان.