پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه گوجه سبز

مورد بیمه: 
بیمه محصول گوجه شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد.
شماره صفحه: 
30
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، توفان، سیل، زلزله، سرما و یخبندان ، باران های مداوم در زمان تلقیح.