سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گلابی

مورد بیمه: 
بیمه محصول گلابی شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشیکل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هرسال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
29
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، برف سنگین، توفان، بارندگی در زمان تلقیح گلها، سیل، زلزله.